top of page

interieurarchitecten groep

Openbaar·17 leden

Buod Ng Salawahang Pag Ibig Ni Lope K 47


CLICK HERE ===== https://ssurll.com/2tsvN5Buod Ng Salawahang Pag Ibig Ni Lope K 47


Ibat' iba ang pagpapakahulugan ng mga manunulat at dalubhasa sapanitikan. Ayon kay Arrogante (1983), ito ay talaan ng buhay sapagkatdito naisisiwalat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng buhay, angbuhay ng kanyang daigdig, ang daigdig na kanyang kinabibilangan atpinapangarap.Samantala, ayon naman kina Salazar (1995:2), ang panitikan ay siyanglakas na nagpapakilos sa alinmang uri ng lipunan. Sinasabi ring ito aybunga ng mga diwang mapanlikha, ng diwang naghehele sa misteryo ng mgaulap o ng diwang yumayapos sa palaisipan ng buwan. Ito ay isangkasangkapang lubos na makapangyarihan. Maari itong gumahis o kaya'ymagpalaya ng mga nagpupumiglas na ideya sa kanyang sariling bartolinang porma at istruktura. Sa isang banda, maituturing ang panitikan naisang kakaibang karanasan. Ito ay naglalantad ng mga katotohanangpanlipunan, at mga guniguning likhang-isip lamang. Hinahaplos nito angating mga sensorya tulad ng paningin, pandinig, pang amoy, panlasa atpandama. Kinakalabit nito ang ating malikhaing pag-iisip at magingsasal na kabog ng ating dibdib. Pinupukaw din nito ang atingnahihimbing na kamalayan. Lahat ng ito ay nagagawa ng panitikan sapamamagitan lamang ng mga payak na salitang buhay na dumadaloy sa atingkatawan, diwa at damdamin (Villafuerte, 2000). Ang panitikan ay buhayna pulsong pumipintig at mainit na dugong dumadaloy sa ugat ng bawatnilalang at ng buong lipunan. Isang karanasan itong natatangi sasangkatauhan. Kaugnay ng pag-aaral ng panitikan ay ang pagsusuri ng mga akdangbahagi ng panitikan tulad ng tula, dula, katha, maikling kwento at mganobela. Ang nobela at katha ang nais bigyang diin ng tesis na ito,sapagkat ang nobela ay kakaiba sa ibang mga uring naisulat na, dahilito ay higit na mahaba, kawing-kawing ang mga pangyayari at higit namarami ang mga tauhan, gayundin naman ang mga katha dahil sa ito aykalibang-libang dahil maikli lamang ito.Sa tesis na ito ay makikita ang maigting pagsusuri ng ilang pilingnobela at katha ni Edgardo M. Reyes, isang manunulat ng maiklingkuwento at nobela na may sariling tatak sa pagsusulat. Bukod pa ditoipaparating ng tesis na ito sa ibang mag-aaral na may asignaturangFilipino, ang mga aral, mensahe at implikasyon ng mga nobela ni E.MReyes.Paglalahad ng SuliraninAng pag-aaral na ito ay may pangkalahatang layunin na matuto ang mgamag-aaral na gumamit ng proseso sa masusing pagsusuri sa ilang pilingnobela at katha.Ang tiyak na layunin ng pag-aaral na ito ay upang makalikom ng mgakasagutan sa mga sumusunod na suliranin.1. Anu-ano ang mga kahalagahang moral at panlipunan na makukuha sa mganobela at katha ni Edgardo M. Reyes2. Anu-ano ang mga katangian ng mga piling nobela at katha sa pag-aaralna ito ayon sa mga sumusunod:2.1 Mensaheng hatid ng mga nobela at katha sa mga mambabasa atimplikasyon ng mga mensahe sa pamumuhay ng mga Pilipino;2.2 Naging pape! ng mga pangunahing tauhan sa paghahatid ng mensahe ngnobela,at2.3 Bisa sa isip at damdamin ng mga mambabasaInaasahang Katugunan sa mga SuliraninAng mga inaasahang katugunan para sa mga nabanggit na suliranin aypinagsikapang saliksikin upang maging makabuluhan ang pag-aaral na ito.Nawa'y ang mga nobe!a at kathang pinag-aralan dito ay magigingmalaking tulong sa mga mag-aaral at maging sa mga guro upang makamitang mga katugunan na isinasaad sa paradim o batayang teoriya at maginggabay nila sa kasalukuyang pamumuhay. Bunga ng layang ibinigay ng mgaAmerikano sa mga Pilipino, isinilang ang pahayagan. Sa mga pahayagangito inilimbag ang maraming nobela at mga katha na, naging bahagi na ngating lipunan. Ito ay may layuning lumibang, magturo o magbigay kaya ngisang aral. Gayundin ang mapagyaman ang ating karanasan sa pamamagitanng paglalahad ng mga pangyayaring tumutugon sa karanasan ng tao,gumigising sa diwa at damdamin at nanawagan sa talino at guni-guni.Mula sa mga nasulat natinag ang panlipunan at kasaysayang kahalagahan.Mga Kahalagahan ng Pag-aaralAng panitikan ay may malaking kaugnayan sa kasaysay
  • Over

    Welkom bij de groep! Je kunt contact leggen met andere leden...

    bottom of page